คู่มือสถานการณ์โรค

รวบรวมข้อมูลโดย สพ.ญ. สกุลรัตน์ ปัทมแก้ว

โรคสัตว์ติดคน ประกอบด้วยโรคต่างๆ ดังนี้

  1. โรคพิษสุนัขบ้า
  2. แอนแทรกซ์
  3. วัณโรค
  4. โรคแท้งติดต่อ
  5. โรคฉี่หนู
  6. ไข้หวัดนก
  7. โรคหูดับ

วีดีโอ

โรคสัตว์ปีก

โรคสัตว์เคี้ยวเอื้อง

โรคไข้หูดับ

วิตามินข่าว - โรคพิษสุนัขบ้า 1 Vitamin News

วิตามินข่าว - โรคพิษสุนัขบ้า 2 Vitamin News