ทีมงาน

ทีมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.น.สพ.ดร. เลิศรัก ศรีกิจการ

หัวหน้าโครงการผ่อดีดี

ผศ.น.สพ.เทิดศักดิ์ ญาโน

ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค
(คลินิกสุกร)
คณะสัตวแพทยศาสตร์

อ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงศ์

ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข
คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผศ.บุญต่วน แก้วปินตา

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์

รศ.ไพรัช ตระการศิรินนท์

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

อ.ดร.จารึก สิงหปรีชา

คณะเศรษฐศาสตร์

รศ.ดร.จงจิต ศรีพรรณ โรเบิร์ต

นักวิจัยอิสระด้านสื่อสารมวลชน

ดร.ลามาร์ โรเบิร์ต

นักวิจัยอิสระด้านสังคมศาสตร์

อ.พลภัทร เหมวรรณ

คณะสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.อริสรา เจริญปัญญาเนตร

คณะสังคมศาสตร์

ผศ.พีรพล คตบัว

ผู้ประสานงานโครงการผ่อดีดี
ด้านบริหารงานทั่วไป

น.สพ.วิศิษฎ์ วิชาศิลป์

ผู้ประสานงานโครงการผ่อดีดี
ด้านวิชาการ

น.สพ.ทวีศาสตร์ ตันติยานนท์

สัตวแพทย์โครงการผ่อดีดี

สพ.ญ.สกุลรัตน์ ปัทมแก้ว

ผู้จัดการโครงการผ่อดีดี

น.สพ. เอกชัย ลัยยะ

สัตวแพทย์โครงการผ่อดีดี

คุณวัชรพงษ์ ภูดินดำ

สัตวบาลโครงการผ่อดีดี

คุณสุเนตร ยศธสาร

สัตวบาลโครงการผ่อดีดี

คุณสุจารวี โคตพันธุ์

ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการผ่อดีดี

คุณศศิธร คล่องการ

ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการผ่อดีดี

คุณพิทยารัตน์ ศรีซ้อน

ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการผ่อดีดี

คุณปลายฟ้า ธเนศนิตย์

ประชาสัมพันธ์โครงการผ่อดีดี

คุณจุฬาลักษณ์ เปรมปรี

ลขานุการโครงการผ่อดีดี

คุณธนพศ อินทรอมร

เจ้าหน้าที่การเงินโครงการผ่อดีดี

กรมปศุสัตว์

น.สพ. การุณ ชนะชัย

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์

น.สพ.พรพิทักษ์ พันธ์หล้า

ผู้อำนวยการส่วนการป้องกันและบำบัดโรคสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 5

น.สพ.ดร. สมพร พรวิเศษศิริกุล

นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

รศ.น.สพ.ดร. เลิศรัก ศรีกิจการ

หัวหน้าโครงการผ่อดีดี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงใหม่

ดร.สุรสิงห์ วิศรุตรัตน

ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสาธารณสุข 9
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รองนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่

คุณสุธีรัตน์ มหาสิงห์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ทีมเทคโนโลยี

คุณพลวัฒน์ เภตรา

บริษัท Opendream จำกัด

คุณประภาพรรณ เภตรา

บริษัท Opendream จำกัด

คุณปฏิพัทธ์ สุสำเภา

บริษัท Opendream จำกัด

คุณพัชราภรณ์ ปันสุวรรณ

บริษัท Opendream จำกัด

คุณเสริมศรี ยิ่งยงวัฒนา

บริษัท Opendream จำกัด

คุณดวงกมล ตั้งจิตต์พิชย

บริษัท Opendream จำกัด

คุณฉัตรชัย ทุติยานนท์

บริษัท Opendream จำกัด

คุณศิริวัฒน์ อ่วมงามทรัพย์

บริษัท Opendream จำกัด

คุณภาณุเดช วศินวรรธนะ

บริษัท Opendream จำกัด

คุณสุดารัตน์ ยาวุฑฒิ

บริษัท Opendream จำกัด

คุณธรงพงค์ จรัสวุฒิยากร

บริษัท Opendream จำกัด

คุณณัฐพล เกงขุนทด

บริษัท Opendream จำกัด

คุณธัญวรรณ มิ่งสงค์

บริษัท Opendream จำกัด

ทีมสนับสนุน

คุณอรุณี เผ่าพงษ์

เจ้าหน้าที่การเงินโครงการผ่อดีดี

คุณอรุณี ชุติมา

เจ้าหน้าที่การเงินโครงการผ่อดีดี

คุณจรัสแข เชี่ยวธัญญกิจ

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คุณปวีณา ทาใจ

คณะสัตวแพทยศาสตร์