ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทิน กิจกรรม

  • 07 ก.พ. 2562
  • ถึง 08 ก.พ. 2562

7-8 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ โรคสู่คน และโรคอุบัติใหม่

เวลา 08:30 - 16:00 น. ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งส่ง จ.นครศรีธรรมราช

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวในการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ โรคสู่คน และโรคอุบัติใหม่

ในวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2652
ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง  อ.ทุ่งส่ง  จ.นครศรีธรรมราช

ลงข้อมูล : 29 ม.ค. 2562