แอปพลิเคชันดูแลชุมชน

แอปพลิเคชันดูแลชุมชน

สุขภาพชุมชนของเราเป็นสิ่งสำคัญ คุณก็เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมดูแลได้ ร่วมด้วยช่วยกันรายงาน บอกปัญหา ให้ทุกคนรู้ เพียงถ่ายรูป และส่ง รายละเอียดผ่านแอปพลิเคชัน ปัญหา ที่คุณพบอาจจะมีเพื่อนคนอื่นประสบ เหมือนกันอยู่ มาพูดคุยและช่วยเหลือกัน

การทำงานของแอปพลิเคชันดูดีดี by PODD

พบเหตุการณ์ผิดปกติ

ทั้งในเรื่อง สุขภาพคน สุขภาพสัตว์
หรือสิ่งแวดล้อม

ถ่ายรูป

รายงานรายละเอียด

รายงาน วัน เวลา
สถานที่เกิดเหตุ

ส่งรายงาน

ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วิเคราะห์ข้อมูลและตัดสินใจ
ร่วมกันเพื่อดำเนินการตอบสนอง

หน่วยงานลงพื้นที่

ช่วยกันเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง