ชุดคู่มือผ่อดีดี

“ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน (ผ่อดีดี)” ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ท้องถิ่นมีเครื่องมือและระบบงาน สำหรับเฝ้าระวังโรคระบาดและสาธารณภัยร้ายแรงอื่นๆ เป็นของตนเอง โดยเป็นเครื่องมือดิจิทัลที่ตรวจจับโรคหรือเหตุผิดปกติทางสุขภาพหนึ่งเดียว (คน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม) พร้อมแจ้งเตือนให้รับมือได้อัตโนมัติตามการตั้งค่า ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว ทันทีที่มีการรายงาน (เรียลไทม์) เมื่อรู้เร็วการจัดการตอบสนองจึงทำได้เร็วทันการณ์ ระบบเฝ้าระวังผ่อดีดีจึงช่วยป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายร้ายแรงจากภัยโรคระบาด รวมถึงภัยพิบัติอื่นๆ ได้อย่างดี

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆในการเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน (ผ่อดีดี) เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โครงการผ่อดีดีจึงได้จัดทำชุดคู่มือผ่อดีดีขึ้น ประกอบไปด้วย

 

แผนเตรียมความพร้อมรับมือโรคระบาดฉุกเฉินสัตว์ปีกระดับชุมชน

ปก

………………………………………………………………………………………………………………….

คู่มือดำเนินงานสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปกคู่มือ อปท.

………………………………………………………………………………………………………………….

คู่มืออาสาสมัครผ่อดีดี
ส่วนที่ 1: ความรู้และแนวปฏิบัติงานพื้นฐาน

ปกคู่มืออาสาสมัครผ่อดีดี

………………………………………………………………………………………………………………….

คู่มืออาสาสมัครผ่อดีดี
ส่วนที่ 2: ส่วนจำเพาะด้านโรคระบาดสัตว์ที่สำคัญ

ปกคู่มืออาสาสมัครผ่อดีดี 2

………………………………………………………………………………………………………………….

คู่มือการใช้งาน Dashboard ผ่อดีดี

ปกคู่มือ Dashboard