จนถึงปัจจุบัน ผ่อดีดี และ ดูดีดี ( ดูพื้นที่ )

มีรายงานสะสม 0 รายงาน

(ตั้งแต่ มกราคม 2558)

จาก

0

อำเภอ

0

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0

อาสา

podd PGS

HOW IT WORKS

ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน

ในปี พ.ศ. 2557 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิสโกล ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการพัฒนาและติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว โดยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้เครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวจังหวัดเชียงใหม่และได้ทดลองติดตั้งในพื้นที่นำร่อง 75 อปท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ อปท. มีเครื่องมือที่สามารถใช้ตรวจจับเหตุผิดปกติสุขภาพหนึ่งเดียว ได้แก่ สุขภาพคน สุขภาพสัตว์ และปัญหาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนร่วมพัฒนาและเป็นเจ้าของเครื่องมือดังกล่าวโดยการต่อยอดให้เกิดแผนตอบสนองฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุผิดปกติสุขภาพหนึ่งเดียว และใช้งานแผนตอบสนองดังกล่าวในการควบคุมโรคและความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง

Voluntary Participation

เน้นอาสาในชุมชน รายงานเหตุผิดปกติ ทั้งทางด้าน คน สัตว์ สิ่งแวดล้อม ผ่าน Application ผ่อดีดี และบุคคลทั่วไป ที่พบเหตุผิดปกติผ่าน (ดูดีดี)

Crowdsourced Data

เป็นศุนย์เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อส่งต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนราชการ (ปศุสัตว์ สาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

Notifications and Action Plans

ระบบประมวลผล และส่งผลการแจ้งเตือนไปยัง ผู้มีส่วนข้องในส่วนงานนั้นๆ พร้อมแผนรับมือเกี่ยวกับเหตุผิดปกตินั้นๆ

Read More

WHY Use ได้อย่างไร

แจ้งเหตุผ่าน Application

- เรื่องสัตว์ (สัตว์กัด,สัตว์ป่วย/ตาย)

- เรื่องคน (สุขภาพคน,โรคในคน)

- เรื่องสิ่งแวดล้อม (ไฟป่า,ลูกน้ำยุงลาย)

ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ

- เแจ้งเตือนผ่าน SMS

- เแจ้งเตือนผ่าน Application

- เแจ้งเตือนผ่าน Email

เชื่อมโยงทุกหน่วยงาน

- ระดับจังหวัด (สาธารณสุข,ปศุสัตว์)

- ระดับอำเภอ (สาธารณสุข,ปศุสัตว์)

- ระดับท้องถิ่น (อปท.,หมู่บ้าน)

ประสานความร่วมมือในชุมชน เพื่อแก้ปัญหา

- แสดงรายงานผลประสิทธิภาพ

- ตรวจสอบความผิดปกติของแต่ละพื้นที่ได้ จังหวัด อำเภอ อปท.

- รู้เหตุเร็ว ป้องกันเหตุเร็ว

ผลการเฝ้าระวัง ประจำเดือน May 2024

รายงานเหตุผิดปกติทั้งหมด 12235 Report

  • รายงานเหตุผิดปกติ สัตว์ป่วย/ตาย 605 Report
  • รายงานเหตุผิดปกติ สุขภาพคน 3181 Report
  • รายงานเหตุผิดปกติ สิ่งแวดล้อม 8449 Report
ผ่อดีดี ชี้ทางปลอดภัย :
Read More Monthly Report

Awards และผลงานเด่น

PODD won 2 ASEAN ICT Awards 2017

The final round was held on November 29-30, 2017 in Cambodia....

PODD IS SELECTED TO SHOW PORTFOLIO “42-YEAR ANNIVERSARY OF DEPARTMENT OF DISEASE CONTROL

During 19-20 September 2016, Bureau of Emerging Infectious Disease arranged acad...
หน่วยงานร่วมสนับสนุน