รายชื่อผู้ตรวจรับรอง และดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ podd PGS

ลำดับ ชื่อเอกสาร ผู้ใช้งาน ดาวน์โหลด ไฟล์
1. (F-01) แบบฟอร์มลงนามปฏิญญาเข้าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรีย์พีจีเอส เกษตรกร Download .Docx
2. (F-02) แบบฟอร์มกิจกรรมการตรวจเยี่ยมแปลงเพื่อน จากกลุ่มเกษตรอินทรีย์แม่ทาออแกร์นิค เกษตรกร Download PDF
3. (F-03) แบบฟอร์มขอตรวจรับรองฯเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี เกษตรกร Download .Docx
4. (F-04) แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี เกษตรกร Download .Docx
5. (F-05) แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมของเกษตรกรภายในกลุ่ม เกษตรกร Download .Docx
6. (FG-01) แบบฟอร์มสมัครสมาชิก หัวหน้ากลุ่มเกษตรกร Download .Docx
7. (A-01) ร่างแบบฟอร์มบันทึกการร่วมตรวจแปลงของผู้ตรวจฯฝึกหัด เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี ผู้ตรวจรับรองฯ Download .Docx
8. (Template01) ร่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินฯ สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล Download .Docx
9. (Template02) ร่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินฯ สำหรับ เทศบาลตำบล เทศบาลตำบล Download .Docx