จนถึงปัจจุบัน ผ่อดีดี และ ดูดีดี ( ดูพื้นที่ )

มีรายงานสะสม 0 รายงาน

(ตั้งแต่ มกราคม 2558)

จาก

0

อำเภอ

0

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0

อาสา

podd PGS

ผ่อดีดี คืออะไร

ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน

       ผ่อดีดี เป็นระบบปฏิบัติการและโปรแกรมดิจิทัลสำหรับเฝ้าระวังและจัดการโรค/ภัยพิบัติ ที่ชุมชนใช้งานและร่วมเป็นเจ้าของ ทำงานภายใต้ความร่วมมือของรัฐ เอกชน และชุมชน ผ่านการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล ของอปท. เพื่อมุ่งหวังให้ อปท. มีเครื่องมือตรวจจับเหตุผิดปกติสุขภาพหนึ่งเดียวได้อย่างรวดเร็ว (Early Detection) โดยอาศัยสมาร์ทโฟนรายงาน ประมวลผล และแจ้งข่าวสารอัตโนมัติแบบ real time ทำให้ อปท. จัดการตอบสนองขั้นต้นในการระงับเหตุด้วยต้นเองอย่างรวดเร็ว และได้ผล ตามแผนตอบสนองฉุกเฉินระดับตำบล (Rapid Response) มีผลช่วยสร้างความสามารถในการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลและเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนในระดับรากฐาน พร้อมช่วยเสริมประสิทธิผลของระบบเฝ้าระวังโรคระบาดในคน สัตว์ และภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อม เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการทำงานของภาครัฐ สุขภาวะทางสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมปศุสัตว์ และอุตสาหกรรมอาหาร

อาสาในชุมชน

เน้นอาสาในชุมชน รายงานเหตุผิดปกติ ทั้งทางด้าน คน สัตว์ สิ่งแวดล้อม และแจ้งเหตุงานบริการสาธาณะ ผ่านแอปพลิเคชัน ผ่อดีดี และแอปพลิเคชันไลน์ @podd-report

ระบบดิจิทัลแจ้งเหตุ,ประมวลผล และแจ้งเตือนอัตโนมัติ

เป็นศุนย์เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลและแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติ เพื่อส่งต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง (ปศุสัตว์ สาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ใหญ่บ้าน)

ศูนย์/ คณะกรรมการสุขภาพหนึ่งเดียวของ อปท.

เป็นหน่วยงานตอบสนองเหตุผิดปกติ เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีแผนเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุผิดปกตินั้นๆ

Read More

ผ่อดีดี ช่วยให้รู้เร็ว จัดการเร็ว ได้อย่างไร

แจ้งเหตุผ่าน Application

- เรื่องสัตว์ (สัตว์กัด,สัตว์ป่วย/ตาย,สำรวจประชากรสุนัขมีเจ้าของ-จรจัด)

- เรื่องคน (โรคในคน,อาหารปลอดภัย,คุ้มครองผู้บริโภค,เฝ้าระวังโรค COVID-19,สาธารณภัย)

- เรื่องสิ่งแวดล้อม (ไฟป่า,ปัญหาสิ่งแวดล้อม,ภัยธรรมชาติ และภัยสาธารณะต่างๆ)

- แจ้งเหตุงานบริการสาธารณะ

ประมวลผล/แจ้งเตือนอัตโนมัติ

- เแจ้งเตือนผ่าน Line Notify (ผ่านไลน์กลุ่ม)

- เแจ้งเตือนผ่าน Application

- เแจ้งเตือนผ่าน Email

แชร์ข้อมูลให้ทุกหน่วยงานทุกระดับ

- ระดับจังหวัด (สาธารณสุข,ปศุสัตว์)

- ระดับอำเภอ (สาธารณสุข,ปศุสัตว์)

- ระดับท้องถิ่น (อปท.,หมู่บ้าน)

ประสานความร่วมมือ เพื่อแก้ปัญหา

- แสดงผลการเฝ้าระวังรายเดือนอัตโนมัติ

- ตรวจสอบสถานะความผิดปกติของแต่ละพื้นที่ได้ทุกระดับ (จังหวัด อำเภอ อปท.)

- แจ้งเร็ว รู้เร็ว ตอบสนองเร็ว แก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด

ผลการเฝ้าระวัง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

รายงานเหตุผิดปกติ ทั้งหมด 12235 รายงาน

  • รายงานเหตุผิดปกติ สัตว์ป่วย/ตาย 605 รายงาน
  • รายงานเหตุผิดปกติ สุขภาพคน 3181 รายงาน
  • รายงานเหตุผิดปกติ สิ่งแวดล้อม 8449 รายงาน
ผ่อดีดี ชี้ทางปลอดภัย :
Read More Monthly Report

รางวัล และผลงานเด่น

PODD ร่วมกับ อบต.ห้วยทราย ชนะเลิศรางวัล Prime Minister’s Digital Award 2022 สาขา Digital Community of the year ผลงาน ระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (podd LTC)

ลำดับผลสำเร็จสำคัญของระบบผ่อดีดี

หน่วยงานร่วมสนับสนุน