จนถึงปัจจุบัน ผ่อดีดี และ ดูดีดี ( ดูพื้นที่ )

มีรายงานสะสม 0 รายงาน

(ตั้งแต่ มกราคม 2558)

จาก

0

อำเภอ

0

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0

อาสา

ร่วม เป็นส่วนหนึ่ง

ผ่อดีดี คืออะไร

ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน

       ผ่อดีดี เป็นระบบปฏิบัติการและโปรแกรมดิจิทัลสำหรับเฝ้าระวังและจัดการโรค/ภัยพิบัติ ที่ชุมชนใช้งานและร่วมเป็นเจ้าของ ทำงานภายใต้ความร่วมมือของรัฐ เอกชน และชุมชน ผ่านการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล ของอปท. เพื่อมุ่งหวังให้ อปท. มีเครื่องมือตรวจจับเหตุผิดปกติสุขภาพหนึ่งเดียวได้อย่างรวดเร็ว (Early Detection) โดยอาศัยสมาร์ทโฟนรายงาน ประมวลผล และแจ้งข่าวสารอัตโนมัติแบบ real time ทำให้ อปท. จัดการตอบสนองขั้นต้นในการระงับเหตุด้วยต้นเองอย่างรวดเร็ว และได้ผล ตามแผนตอบสนองฉุกเฉินระดับตำบล (Rapid Response) มีผลช่วยสร้างความสามารถในการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลและเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนในระดับรากฐาน พร้อมช่วยเสริมประสิทธิผลของระบบเฝ้าระวังโรคระบาดในคน สัตว์ และภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อม เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการทำงานของภาครัฐ สุขภาวะทางสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมปศุสัตว์ และอุตสาหกรรมอาหาร


สื่อแนะนำระบบผ่อดีดี

อาสาในชุมชน

เน้นอาสาในชุมชน รายงานเหตุผิดปกติ ทั้งทางด้าน คน สัตว์ สิ่งแวดล้อม ผ่านแอปพลิเคชัน ผ่อดีดี

ระบบดิจิทัลแจ้งเหตุ,ประมวลผล และแจ้งเตือนอัตโมัติ

เป็นศุนย์เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลและแจ้งเตือนโดยอัตโมัติ เพื่อส่งต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง (ปศุสัตว์ สาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ใหญ่บ้าน)

ศูนย์/ คณะกรรมการสุขภาพหนึ่งเดียวของ อปท.

เป็นหน่วยงานตอบสนองเหตุผิดปกติ เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีแผนเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุผิดปกตินั้นๆ

Read More

ผ่อดีดี ช่วยให้รู้เร็ว จัดการเร็ว ได้อย่างไร

แจ้งเหตุผ่าน Application

- เรื่องสัตว์ (สัตว์กัด,สัตว์ป่วย/ตาย)

- เรื่องคน (โรคในคน,อาหารปลอดภัย,คุ้มครองผู้บริโภค)

- เรื่องสิ่งแวดล้อม (ไฟป่า,ลูกน้ำยุงลาย,ภัยสาธารณะ)

ประมวลผล/แจ้งเตือนอัตโนมัติ

- เแจ้งเตือนผ่าน SMS

- เแจ้งเตือนผ่าน Application

- เแจ้งเตือนผ่าน Email

แชร์ข้อมูลให้ทุกหน่วยงานทุกระดับ

- ระดับจังหวัด (สาธารณสุข,ปศุสัตว์)

- ระดับอำเภอ (สาธารณสุข,ปศุสัตว์)

- ระดับท้องถิ่น (อปท.,หมู่บ้าน)

ประสานความร่วมมือ เพื่อแก้ปัญหา

- แสดงผลการเฝ้าระวังรายเดือนอัตโนมัติ

- ตรวจสอบสถานะความผิดปกติของแต่ละพื้นที่ได้ทุกระดับ (จังหวัด อำเภอ อปท.)

- แจ้งเร็ว รู้เร็ว ตอบสนองเร็ว แก้ไขปัญหาได้ดีที่สุด

ผลการเฝ้าระวัง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

รายงานเหตุผิดปกติ ทั้งหมด 4428 รายงาน

  • รายงานเหตุผิดปกติ สัตว์ป่วย/ตาย 11 รายงาน
  • รายงานเหตุผิดปกติ สุขภาพคน 579 รายงาน
  • รายงานเหตุผิดปกติ สิ่งแวดล้อม 3838 รายงาน
ผ่อดีดี ชี้ทางปลอดภัย :
Read More Monthly Report

รางวัล และผลงานเด่น

ระบบดิจิทัลเฝ้าระวังโรคระบาด และภัยสิ่งแวดล้อม

ระบบดิจิทัลเฝ้าระวังโรคระบาด และภัยสิ่งแวดล้อม "ผ่อดีดี" ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่...

PODD ได้รับรางวัลจากงาน ASEAN ICT Awards 2017

PODD ได้รับรางวัล Bronze Award ในหมวด Corporate Social Responsibility (CSR)...

เสียงจากเจ้าของ ผู้ใช้ระบบ

อาสาเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่ผ่านมา


ผู้ใช้ระบบ ผ่อดีดี

หน่วยงานร่วมสนับสนุน