เมนู

การรายงาน แจ้งรับความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง (นำร่อง ที่ จังหวัดเชียงราย)


ขั้นตอนที่ 1

กดปุ่ม + เพื่อเพิ่มรายงาน

ขั้นตอนที่ 2

เลือกประเภทรายงาน "แจ้งรับความช่วยเหือผู้ป่วยติดเตียง"

ขั้นตอนที่ 3

กดปุ่ม "กล้อง" เพื่อถ่ายรูปภาพ เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 4

กรอก "ชื่อ นามสกุล" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 5

กรอก "อายุ และเพศ" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 6

กรอก "เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และที่อยู่" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 7

เลือก "ลักษณะผู้ป่วย" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 8

เลือก "ปัจจุบันได้รับความช่วยเหลือยู่หรือไม่" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 9

กรอก "ต้องการความช่วยเหลือเพิ่ม?" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 10

เลือก "ประเภทความพิการ" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 11

เลือก "วันที่เกิดเหตุ และพื้นที่เกิดเหตุ" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 12

เลือก "ทดสอบ" เพื่อเป็นการทดสอบรายงาน หรือ กดปุ่ม "ยืนยัน" เพื่อส่งข้อมูลไปยังโครงการ หรือ กดปุ่ม "บันทึกร่างรายงาน" เพื่อเก็บไว้ที่เครื่องก่อน

ขั้นตอนที่ 13

ยืนยันเหตุการณ์อีกครั้ง