เมนู

การรายงานนับลูกน้ำยุงลาย รายหมู่บ้าน


ขั้นตอนที่ 1

กดปุ่ม + เพื่อเพิ่มรายงาน

ขั้นตอนที่ 2

เลือกประเภทรายงาน "นับลูกน้ำยุงลาย รายหมู่บ้าน"

ขั้นตอนที่ 3

กดปุ่ม "กล้อง" เพื่อถ่ายรูปภาพ เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 4

เลือก "หมู่ที่" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 5

เลือก "ประเภทสถานที่" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 6

เลือก "จำนวนภาชนะทั้งหมด และจำนวนภาชนะที่พบลูกน้ำ" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 7 (จะแสดงฟอร์มในกรณีที่ เลือกประเภทสถานที่ เป็น บ้านเท่านั้น)

เลือก "จำนวนบ้านที่สำรวจ และจำนวนบ้านที่พบลูกน้ำ" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 8

เลือก "วันที่เกิดเหตุและพื้นที่เกิดเหตุ" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 9

กดปุ่ม "ทดสอบ" เพื่อเป็นการทดสอบรายงาน หรือ กดปุ่ม "ยืนยัน" เพื่อส่งข้อมูลไปยังโครงการ หรือ กดปุ่ม "บันทึกร่างรายงาน" เพื่อเก็บไว้ที่เครื่องก่อน เมื่อเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 8

ยืนยันเหตุการณ์อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 11

ถ้าตัวหนังเป็นสีเขียว ส่งข้อมูลสำเร็จ ถ้าตัวหนังสือเป็นสีแดง แสดงว่ายังไม่สามารถส่งข้อมูลได้ อาจจะเกิดจากการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต