เมนู

การรายงานยิงพิกัด GPS ไข้เลือดออก (ใช้สำหรับ เจ้าหน้าที่ รพสต. เท่านั้น)


ขั้นตอนที่ 1

กดปุ่ม + เพื่อเพิ่มรายงาน

ขั้นตอนที่ 2

เลือกประเภทรายงาน "คน และ ยิงพิกัด GPS ไข้เลือดออก"

ขั้นตอนที่ 3

เลือก "พิกัด" กดต่อไปในกรณีที่เจ้าหน้าที่ รพสต. อยู่บ้านคนไข้ หรือ เลือกตำแหน่งเอง ในกรณีที่ไม่ได้อยู่บ้านคนไข้ เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 4

กดปุ่ม "กล้อง" เพื่อถ่ายรูปภาพ เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 5

กรอก "หมายเลข E0 หมายเลขยืนยันเคสในฐานข้อมูลของงานระบาดวิทยา ในงานสสจ." เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 6

กรอก "ชื่อนามสกุล" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 7

เลือก "เพศ และอายุ" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 8

กรอก "เลขที่บ้านผู้ป่วย และหมู่ที่" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 9

เลือก "ที่อยู่ผู้ป่วย" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 10

เลือก "วันที่เริ่มป่วย" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 11

เลือก "วันที่เข้ารับการรักษา" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 12

กรอก "ชื่อโรงพยาบาล" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 13

เลือก "วันที่เกิดเหตุและพื้นที่เกิดเหตุ" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 7

กดปุ่ม "ทดสอบ" เพื่อเป็นการทดสอบรายงาน หรือ กดปุ่ม "ยืนยัน" เพื่อส่งข้อมูลไปยังโครงการ หรือ กดปุ่ม "บันทึกร่างรายงาน" เพื่อเก็บไว้ที่เครื่องก่อน เมื่อเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 8

ยืนยันเหตุการณ์อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 9

ถ้าตัวหนังเป็นสีเขียว ส่งข้อมูลสำเร็จ ถ้าตัวหนังสือเป็นสีแดง แสดงว่ายังไม่สามารถส่งข้อมูลได้ อาจจะเกิดจากการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต