เมนู

การรายงานไฟป่า (ใช้สำหรับ พื้นที่ที่ติดตั้งระบบไฟป่า เท่านั้น เชียงใหม่,เชียงราย)


ขั้นตอนที่ 1

กดปุ่ม + เพื่อเพิ่มรายงาน

ขั้นตอนที่ 2

เลือกประเภทรายงาน "สิ่งแวดล้อม"

ขั้นตอนที่ 3

เลือก "พิกัด" กดต่อไปในกรณีที่อาสา. อยู่พื้นที่เกิดเหตุ หรือ เลือกตำแหน่งเอง ในกรณีที่ไม่ได้อยู่หน้าไฟป่า เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 4

กดปุ่ม "กล้อง" เพื่อถ่ายรูปภาพ เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 5

เลือก "ระดับความรุนแรง" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 6

กรอก "ประเภทพื้นที่" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 7

เลือก "หมู่บ้านที่เกิดเหตุ" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 8

เลือก "ที่มาของข้อมูล" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 9

เลือก "วันที่เกิดเหตุและพื้นที่เกิดเหตุ" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 10

กดปุ่ม "ทดสอบ" เพื่อเป็นการทดสอบรายงาน หรือ กดปุ่ม "ยืนยัน" เพื่อส่งข้อมูลไปยังโครงการ หรือ กดปุ่ม "บันทึกร่างรายงาน" เพื่อเก็บไว้ที่เครื่องก่อน เมื่อเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 11

ยืนยันเหตุการณ์อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 12

ถ้าตัวหนังเป็นสีเขียว ส่งข้อมูลสำเร็จ ถ้าตัวหนังสือเป็นสีแดง แสดงว่ายังไม่สามารถส่งข้อมูลได้ อาจจะเกิดจากการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต