เมนู

การรายงานสัตว์ป่วย/ตาย


ขั้นตอนที่ 1

กดปุ่ม + เพื่อเพิ่มรายงาน

ขั้นตอนที่ 2

เลือกประเภทรายงาน "สัตว์ป่วย/ตาย"

ขั้นตอนที่ 3

กดปุ่ม "กล้อง" เพื่อถ่ายรูปภาพสัวต์ป่วย/ตาย

ขั้นตอนที่ 4

เลือก "ประเภทสัตว์" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 5

เลือก "ชนิดของสัตว์" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 6

เลือก "จำนวนสัตว์ป่วย" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 7

เลือก "จำนวนสัตว์ตายในเล้า/คอก" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 8

เลือก "จำนวนสัตว์ทั้หมด" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 9

เลือก "จำนวนเล้าไกล้เคียงที่มีอาการ" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 10

เลือก "อายุสัตว์ป่วย/ตาย" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 11

เลือก "โรค" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 12

เลือก "กรอกอาการ" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 13

เลือก "วันที่เกิดเหตู และพื้นที่ที่เกิดเหตุ" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 14

กดปุ่ม "ทดสอบ" เพื่อเป็นรายทดสอบ หรือ กดปุ่ม "ยืนยัน" เพื่อส่งข้อมูลไปยังโครงการ หรือ กดปุ่ม "บันทึกร่างรายงาน" เพื่อเก็บไว้ที่เครื่องก่อน

ขั้นตอนที่ 15

เือก ยืนยันเหตูการณือีกครั้ง ว่าเป็นเหตุการณ์จริง หรือเหตุการณ์ทดสอบ

ขั้นตอนที่ 16

แสดงสถานะ ถ้าตัวหนังสือเป็นสีเขียว แสดงว่าส่งสำเร็จ ถ้าเป็นสีแดงแสดงว่า ส่งไม่สำเร็จอาจจะไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต