เมนู

การรายงานสัตว์กัด


ขั้นตอนที่ 1

กดปุ่ม + เพื่อเพิ่มรายงาน

ขั้นตอนที่ 2

เลือกประเภทรายงาน "สัตว์กัด"

ขั้นตอนที่ 3

กดปุ่ม "กล้อง" เพื่อถ่ายรูปภาพ เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 4

เลือกเพศและอายุ ของผู้ถูกกัด เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 5

เลือกประเภทสัตว์ เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 6

เลือกบริเวณที่ถูกกัด เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 7

เลือกลักษณะแผล เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 8

เลือกสัตว์ที่กัดมีเจ้าของหรือไม่ เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 9

เลือกสัตว์ที่กัดเคยฉีดวัคซีนหรือไม่ เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 10

เลือกสาเหตุที่ถูกกัด เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 11

เลือกสัตว์ที่กัดยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 12

กรอกรายละเอียดเพิ่มเติม เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 13

กรอกวันที่เกิดเหตุ และพื้นที่เกิดเหตุ เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 14

กดปุ่ม "ทดสอบ" เพื่อเป็นการทดสอบรายงาน หรือ กดปุ่ม "ยืนยัน" เพื่อส่งข้อมูลไปยังโครงการ หรือ กดปุ่ม "บันทึกร่างรายงาน" เพื่อเก็บไว้ที่เครื่องก่อน เมื่อเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 15

ยืนยันเหตุการณ์อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 16

ถ้าตัวหนังเป็นสีเขียว ส่งข้อมูลสำเร็จ ถ้าตัวหนังสือเป็นสีแดง แสดงว่ายังไม่สามารถส่งข้อมูลได้ อาจจะเกิดจากการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต