เมนู

การรายงานคุ้มครองผู้บริโภค


ขั้นตอนที่ 1

กดปุ่ม + เพื่อเพิ่มรายงาน

ขั้นตอนที่ 2

เลือกประเภทรายงาน "คุ้มครองผู้บริโภค" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 3

กดปุ่ม "กล้อง" เพื่อถ่ายรูปภาพ เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 4

เลือก "รายงาน พบ/สงสัย" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 5

กรอก "สถานที่พบ" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 6

กรอก "รายละเอียด" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 7

เลือกวันที่เกิดเหตุ และ พื้นที่เกิดเหตุ เมื่อเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 8

กดปุ่ม "ทดสอบ" เพื่อเป็นการทดสอบรายงาน หรือ กดปุ่ม "ยืนยัน" เพื่อส่งข้อมูลไปยังโครงการ หรือ กดปุ่ม "บันทึกร่างรายงาน" เพื่อเก็บไว้ที่เครื่องก่อน เมื่อเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 9

ยืนยันเหตุการณ์อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 10

ถ้าตัวหนังเป็นสีเขียว ส่งข้อมูลสำเร็จ ถ้าตัวหนังสือเป็นสีแดง แสดงว่ายังไม่สามารถส่งข้อมูลได้ อาจจะเกิดจากการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต