เมนู

การรายงานโรคในคน


ขั้นตอนที่ 1

กดปุ่ม + เพื่อเพิ่มรายงาน

ขั้นตอนที่ 2

เลือกประเภทรายงาน "โรคในคน"

ขั้นตอนที่ 3

กดปุ่ม "กล้อง" เพื่อถ่ายรูปภาพ เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 4

เลือก "จำนวนผู้ป่วย" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 5

กรอก "สถานที่ ที่พบผู้ป่วย" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 6

เลือก "อาการระบบทางเดินอาหาร" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 7

เลือก "อาการระบบทางเดินหายใจ" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 8

เลือก "อาการไข้ ผื่น ตุ่ม" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 9

เลือก "อาการอื่นๆ" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 10

เลือก "โรคที่สงสัยว่าป่วย" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 11

เลือก "วันที่เริ่มป่วย" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 12

เลือก "วันที่เกิดเหตุ และพื้นที่เกิดเหตุ" เมื่อเลือกเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 13

กดปุ่ม "ทดสอบ" เพื่อเป็นการทดสอบรายงาน หรือ กดปุ่ม "ยืนยัน" เพื่อส่งข้อมูลไปยังโครงการ หรือ กดปุ่ม "บันทึกร่างรายงาน" เพื่อเก็บไว้ที่เครื่องก่อน เมื่อเสร็จกดปุ่มต่อไป

ขั้นตอนที่ 14

ยืนยันเหตุการณ์อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 15

ถ้าตัวหนังเป็นสีเขียว ส่งข้อมูลสำเร็จ ถ้าตัวหนังสือเป็นสีแดง แสดงว่ายังไม่สามารถส่งข้อมูลได้ อาจจะเกิดจากการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต