เมนู

การรายงานเหตุการณ์ปกติ


ขั้นตอนที่ 1

กดปุ่ม + เพื่อเพิ่มรายงาน

ขั้นตอนที่ 2

เลือกประเภทรายงาน "ไม่พบเหตุผิดปกติ"

ขั้นตอนที่ 3

รายงานเรียบร้อยแล้ว