เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

ผ่อดีดี คืออะไร : ผ่อดีดี เป็นระบบปฏิบัติการและโปรแกรมดิจิทัลสำหรับเฝ้าระวังและจัดการโรค/ภัยพิบัติ ที่ชุมชนใช้งานและร่วมเป็นเจ้าของ ทำงานภายใต้ความร่วมมือของรัฐ เอกชน และชุมชน ผ่านการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล ของอปท. เพื่อมุ่งหวังให้ อปท. มีเครื่องมือตรวจจับเหตุผิดปกติสุขภาพหนึ่งเดียวได้อย่างรวดเร็ว (Early Detection) โดยอาศัยสมาร์ทโฟนรายงาน ประมวลผล และแจ้งข่าวสารอัตโนมัติแบบ real time ทำให้ อปท. จัดการตอบสนองขั้นต้นในการระงับเหตุด้วยต้นเองอย่างรวดเร็ว และได้ผล ตามแผนตอบสนองฉุกเฉินระดับตำบล (Rapid Response) มีผลช่วยสร้างความสามารถในการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดิจิทัลและเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนในระดับรากฐาน พร้อมช่วยเสริมประสิทธิผลของระบบเฝ้าระวังโรคระบาดในคน สัตว์ และภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อม เป็นประโยชน์โดยตรงต่อการทำงานของภาครัฐ สุขภาวะทางสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมปศุสัตว์ และอุตสาหกรรมอาหาร


โครงการวิจัยและพัฒนา: การเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์ที่ติดต่อถึงคนหรือที่กระทบรายได้ชาวบ้าน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ด้วยเทคโลยีดิจิทัล คณะสัตวแพทยศาสตร์และเครือข่ายอีโคเฮลท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริษัทโอเพนดรีมจำกัด และ เครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียว จ.เชียงใหม่ หลักการและเหตุผล โรคติดเชื้อ รวมถึงโรคอุบัติใหม่ในมนุษย์กว่าร้อยละ 70 มีแหล่งกำเนิดจากสัตว์ หรือเป็นโรคสัตว์ที่ติดต่อไปถึงคน ดังนั้นการเฝ้าระวังโรคที่ดีที่รวมการควบคุมเหตุระบาดโดยทันที ทั้งในสัตว์และคน จะป้องกันความสูญเสียสุขภาพและรายได้ของชาวบ้านได้ ด้วยค่าใช้จ่ายจำนวนน้อย นอกจากนี้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สามารถนำมาช่วยในการเฝ้าระวังโรคได้ โดยใช้เพิ่มความเร็ว และประสิทธิภาพการทำงาน มูลนิธิสโกล (โดย Skoll Global Threats Fund) ได้เล็งเห็นประเด็นสำคัญข้างต้น รวมทั้งให้ความเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุข และระบบสุขภาพสัตว์ของไทย เช่น การแก้ปัญหาไข้หวัดนกระบาดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนถูกใช้เป็นตัวแบบที่นานาชาติยกย่อง และด้วยความเข้มแข็งของชุมชน วัฒนธรรมล้านนา และเครือข่ายสุขภาพหนึ่งเดียวภายในมหาวิทยาลัยและภายในจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา ติดตั้งระบบเฝ้าระวังและตอบสนองโรคสัตว์ที่ติดต่อถึงคน และโรคระบาดสัตว์ที่กระทบรายได้ชาวบ้าน เป็นโครงการนำร่องใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต้นแบบ เพื่อเป็นตัวอย่างความสำเร็จ ที่เกิดจากการร่วมมือเป็นเจ้าของระบบ และยึดถือผลประโยชน์ของชาวบ้านเป็นตัวตั้ง โดยคาดหวังว่าแบบอย่างนี้จะนำไปใช้ป้องกันโรคระบาดสัตว์ติดต่อถึงคน มิให้แพร่ขยายกลายเป็นโรคอุบัติใหม่ระบาดข้ามทวีป คร่าชีวิตเพื่อนมนุษย์จำนวนมากในดินแดนต่าง ๆ ทั่วโลก วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างระบบการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ที่ติดต่อถึงคน หรือส่งผลเสียต่อรายได้ชาวบ้านส่งเสริมให้อาสาสมัครที่ได้รับมอบหมายให้รายงานเหตุที่อาจเป็นปัจจัยการระบาดของโรคในชุมชน และพัฒนาระบบการสื่อสารและเครื่องมือดิจิทัล ในการติดตั้งเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังโรคหรือเหตุผิดปกติในชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา