งานวิจัยและพัฒนา

featured project

Participatory Digital Disease Detection: Emphasize on Epidemic and Endemic Disease

 • ประเภทและหมวดหมู่ของทุนวิจัย : ระดับการศึกษาปริญญาเอก
 • 01 ม.ค. 2558

Participatory Digital Disease Detection: Emphasize on Epidemic and Endemic Disease

view details
featured project

Signal capturing in participatory digital disease surveillance and its application for swine productivity improvement

 • ประเภทและหมวดหมู่ของทุนวิจัย : ระดับการศึกษาปริญญาเอก
 • 01 ม.ค. 2558

Signal capturing in participatory digital disease surveillance and its application for swine productivity improvement

view details
featured project

The Statistical Modeling of Foot and Mouth Disease Outbreak in Chiang Mai

 • ประเภทและหมวดหมู่ของทุนวิจัย : ระดับการศึกษาปริญญาเอก
 • 01 ม.ค. 2558

The Statistical Modeling of Foot and Mouth Disease Outbreak in Chiang Mai

view details
featured project

Development of Predictive Model Using Water Quality Variables Impact on Cage Fish Culture in Ping River, Thailand

 • ประเภทและหมวดหมู่ของทุนวิจัย : ระดับการศึกษาปริญญาเอก
 • 01 ม.ค. 2559

Development of Predictive Model Using Water Quality Variables Impact on Cage Fish Culture in Ping River, Thailand (2016)

view details
featured project

Prevalence and Risk Factors of Influenza A Virus in Backyard Pigs in Chiang Mai

 • ประเภทและหมวดหมู่ของทุนวิจัย : ระดับการศึกษาปริญญาโท
 • 01 ม.ค. 2558

Prevalence and Risk Factors of Influenza A Virus in Backyard Pigs in Chiang Mai

view details
featured project

A qualitative study of factors related to dog bite victims in Chiang Mai province

 • ประเภทและหมวดหมู่ของทุนวิจัย : ระดับการศึกษาปริญญาโท
 • 01 ม.ค. 2559

A qualitative study of factors related to dog bite victims in Chiang Mai province

view details
featured project

Detection of Blood Parasites Infection in Native Cattles under the Participatory One Health Disease and Detection Project

 • ประเภทและหมวดหมู่ของทุนวิจัย : ระดับการศึกษาปริญญาโท
 • 01 ม.ค. 2558

Detection of Blood Parasites Infection in Native Cattles under the Participatory One Health Disease and Detection Project

view details
featured project

Evaluating of animal epidemic disease surveillance system using PODD application

 • ประเภทและหมวดหมู่ของทุนวิจัย : ระดับการศึกษาปริญญาโท
 • 01 ม.ค. 2558

Evaluating of animal epidemic disease surveillance system using PODD application

view details
featured project

Prevalence and Risk Factors of Detections of Blood Parasites Leucocytozoon spp. And Plasmodium gallinaceum in Backyard Chickens Located in Chiang Mai

 • ประเภทและหมวดหมู่ของทุนวิจัย : ระดับการศึกษาปริญญาโท
 • 01 ม.ค. 2558

Prevalence and Risk Factors of Detections of Blood Parasites Leucocytozoon spp. And Plasmodium gallinaceum in Backyard Chickens Located in Chiang Mai

view details
featured project

Prevalence and Factors of Francisella spp. Infections in Cage Cultured Red Tilapia in Chiang Mai and Lamphun

 • ประเภทและหมวดหมู่ของทุนวิจัย : ระดับการศึกษาปริญญาโท
 • 01 ม.ค. 2558

Prevalence and Factors of Francisella spp. Infections in Cage Cultured Red Tilapia in Chiang Mai and Lamphun

view details
featured project

Prevalence and Antimicrobial Resistance Patterns of Salmonella spp. Isolated from Backyard Chickens and Pigs in Chiang Mai Province

 • ประเภทและหมวดหมู่ของทุนวิจัย : ระดับการศึกษาปริญญาโท
 • 01 ม.ค. 2558

Prevalence and Antimicrobial Resistance Patterns of Salmonella spp. Isolated from Backyard Chickens and Pigs in Chiang Mai Province

view details
featured project

โครงการสร้างความเข็มแข็งแก่ชุมชนในการแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน

 • ประเภทและหมวดหมู่ของทุนวิจัย : ผลงานวิจัย

กิจกรรมศึกษาวิจัยทางเลือกในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน และการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวัง

view details