เกี่ยวกับเรา

 • อาสาในชุมชน

  เน้นอาสาในชุมชน รายงานเหตุผิดปกติ ทั้งทางด้าน คน สัตว์ สิ่งแวดล้อม ผ่านแอปพลิเคชัน ผ่อดีดี

 • ระบบดิจิทัลแจ้งเหตุ,ประมวลผล และแจ้งเตือนอัตโมัติ

  เป็นศุนย์เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผลและแจ้งเตือนโดยอัตโมัติ เพื่อส่งต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง (ปศุสัตว์ สาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ใหญ่บ้าน)

 • ศูนย์ / คณะกรรมการสุขภาพหนึ่งเดียวของ อปท.

  เป็นหน่วยงานตอบสนองเหตุผิดปกติ เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีแผนเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุผิดปกตินั้นๆ
 • รายละเอียด การเริ่มต้นโครงการ

  พ.ศ. 2557

 • จนถึงปัจจุบัน

  20 Jun, 2024

 • Website:

  www.cmonehealth.org

 • Share:

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและจุดประสงค์ของผ่อดีดี

วิสัยทัศน์ :
“ผ่อดีดีกลาง พันธมิตร อปท. ผู้นำดิจิทัลเฝ้าระวังของชุมชน”

พันธกิจ :
1. บริการ ประกอบด้วย การใช้งานระบบ การเก็บรักษาข้อมูล การใช้ประโยชน์ข้อมูลของอปท และ หน่วยงานอื่น รวมถึงบริการพัฒนาระบบ งานและระบบดิจิตอล
2. การธำรงรักษา อัพเดทและอัพเกรดระบบดิจิทัล และธำรงรักษาเครือข่าย อปท./ชุมชน ที่ใช้ระบบ
3. การวิจัย เพื่อพัฒนาการใช้งาน พัฒนาการใช้ประโยชน์ข้อมูล และวิจัยดำเนินการ (Action research) เพื่อสร้างความตั้งมั่นยั่งยืนในระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน ทั้งในด้านระบบปฏิบัติงานของหน่วยงานและระบบดิจิทัล
4. การบริหารจัดการองค์กรเพื่อความยั่งยืน
 
วัตถุประสงค์

    1 เป็นศูนย์สารสนเทศบริหารจัดการความรู้และข้อมูลของระบบผ่อดีดี สร้างองค์ความรู้ใหม่ในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาด ป้องกันการระบาดใหญ่ข้ามทวีป และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาสุขภาพหนึ่งเดียว โดยเน้นบทบาทและการทำงานของ อปท.
    2 เพื่อบำรุงรักษาและให้บริการเชิงระบบรวมทั้งพัฒนาเครื่องมือและระบบผ่อดีดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งระบบดิจิทัลและระบบงานสนับสนุนที่จำเป็นต่อการทำงานของระบบผ่อดีดี (เซอร์ฟเวอร์ แอปพลิเคชั่นและแผงตรวจติดตามระบบงานผ่อดีดี มาตรฐานคุณภาพของศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียวระดับตำบล แผนเผชิญเหตุฉุกเฉินในชุมชน หลักสูตรอบรมพัฒนาอาสาผ่อดีดี และเจ้าหน้าที่)
    3 เพื่อบริหารจัดการทั่วไประบบผ่อดีดี การให้สิทธิ์ใช้ระบบและข้อมูล การขยายเครือข่าย การทำงานและการประสานงานและ/หรือร่วมดำเนินงานกับ อปท. และจังหวัด ตลอดจนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ใช้ระบบผ่อดีดีและที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งรักษาประโยชน์สาธารณะผ่านคณะกรรมการอำนวยการที่ประกอบด้วยผู้แทนระดับกรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิ
    4 เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยที่มิได้มุ่งแสวงกำไรแต่ให้มีรายได้เลี้ยงตัวเองได้ ผ่านการสนับสนุนวิชาการ การบริการวิชาการ การวิจัยและพัฒนา และกองทุน เพื่อความยั่งยืนของระบบผ่อดีดี

เป้าหมายโครงการ

    1 เป็นศูนย์สารสนเทศ บริหารจัดการข้อมูลของระบบผ่อดีดี สร้างองค์ความรู้ใหม่ในการเฝ้าระวังควบคุมโรคระบาด ป้องกันการระบาดใหญ่ข้ามทวีป และการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และภัยทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาสุขภาพหนึ่งเดียว โดยเน้นบทบาทและการทำงานของอปท.
    2 บำรุงรักษาและให้บริการเชิงระบบ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือและระบบผ่อดีดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งระบบดิจิทัลและระบบงานสนับสนุนที่จำเป็นต่อการทำงานของระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน
    3 การจัดการทั่วไป ที่เกื้อหนุนและมุ่งรักษาประโยชน์สาธารณะ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
    4 หน่วยงานอิสระภายใต้การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย โดยไม่แสวงหาผลกำไร แต่เป็นกึ่งพึ่งพาตนเองเพื่อความยั่งยืน ให้มีรายได้เลี้ยงตัวเองได้ ผ่านการบริการวิชาการ และกองทุน เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา(โดยเฉพาะผ่านบัณฑิตศึกษา) และเพื่อสร้างความยั่งยืนให้ระบบผ่อดีดี

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา