ผลงานวิจัย

featured project

A Knowledge, Attitudes and Practices (KAP) survey on canine rabies prevention and control in four rural areas of Sri Lanka

  • ประเภทและหมวดหมู่ของทุนวิจัย : ผลงานวิจัย

Abstract Rabies is a fatal viral disease that affects all mammals. It causes an estimated 59,000 human deaths worldwide annually. Dogs are the main reservoir and transmitter of rabies to human in Sri Lanka. ....

view details
featured project

โครงการสร้างความเข็มแข็งแก่ชุมชนในการแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน

  • ประเภทและหมวดหมู่ของทุนวิจัย : ผลงานวิจัย

กิจกรรมศึกษาวิจัยทางเลือกในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน และการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวัง (โดย คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553)

view details