Disable Preloader

งานวิจัยและพัฒนากิจกรรมศึกษาวิจัยทางเลือกในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน และการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวัง


โครงการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในการแก้ไข ปัญหาวิกฤตหมอกควัน กิจกรรมการพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้การแก้ไข ปัญหามลภาวะหมอกควันในชุมชน

-------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด เอกสารโครงการที่ 1
-------------------------------------------------------------
ดาวน์โหลด เอกสารโครงการที่ 2
-------------------------------------------------------------โดย คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง