งานวิจัยและพัฒนา

featured project

โครงการสร้างความเข็มแข็งแก่ชุมชนในการแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน

  • ประเภทและหมวดหมู่ของทุนวิจัย : ผลงานวิจัย

กิจกรรมศึกษาวิจัยทางเลือกในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน และการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวัง (โดย คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2553)

view details