งานวิจัยและพัฒนา

featured project

โครงการสร้างความเข็มแข็งแก่ชุมชนในการแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน

  • ประเภทและหมวดหมู่ของทุนวิจัย : ผลงานวิจัย

กิจกรรมศึกษาวิจัยทางเลือกในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน และการพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวัง

view details