เสียงจากเจ้าของ ผู้ใช้ระบบ

นายกิจจา ตานะ เกษตรกร ตำบลดอนแก้ว
  • อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

จากเดิมต้องมีการจดบันทึกเอง แต่เมื่อมีแอปพลิเคชันตัวนี้มาช่วยในการบันทึกข้อมูล ทำให้ง่ายขึ้น และเป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรยุคใหม่ ก่อนหน้านี้ ยังมีการทำเกษตรแบบพึ่งพาสารเคมีอยู่ มีการใช้ปุ๋ย ใช้ยา แต่หลังๆเริ่มรู้สึกว่าคนเราหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้น ปรับเปลี่ยนมาเป็นเกษตรปลอดภัยและพยายามปรับเปลี่ยนให้เป็นเกษตรอินทรีย์ ได้เข้าร่วมอบรม podd PGS ร่วมกับ อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งถือว่าตรงกับใจพอดีที่จะนำมาใช้กับสวนตนเอง

นายดิลกรัฐ สงวนสัตย์ รองปลัด
  • อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนำแอปพลิเคชันมาใช้ประโยชน์ การบันทึกข้อมูลเกษตรกร และเป็นข้อมูลการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ด้วยวิสัยทัศน์ของอบต.ดอนแก้วที่ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วตำบลแห่งสุขภาวะที่มุ่งหวังให้ประชาชนอยู่ดีพร้อมทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม นโยบายที่สำคัญคือ ในเรื่องของการผลิตสินค้าทางการเกษตรที่ปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นตัวเกษตรกรผู้ผลิตเอง หรือผู้บริโภคที่เป็นประชาชน มุ่งหวังให้ประชาชนอยู่ดีพร้อมทั้งร่างกาย อารมณ์ และสังคม

นาย วัชระพงศ์ วิยะ รองนายก อบต.น้ำเลา
  • อบต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่

อบต.น้ำเลา นำระบบผ่อดีดีมาใช้ ตั้งแต่ปี 2558 ตอนนั้นมีโรคห่าไก่เกิดขึ้น อาสาสมัครรายงานแจ้งเข้ามาในแอปฯผ่อดีดี ระบบส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังทีมบริหาร อบต. ประสานปศุสัตว์อำเภอ ลงพื้นที่ควบคุมทันที สามารถยับยั้งโรคห่าไก่ไม่ให้แพร่กระจายในวงกว้าง และปัจจุบัน ยังใช้ผ่อดีดีควบคุมไข้เลือดออก ใช้ประโยชน์จากการนับลูกน้ำยุงลาย ขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับ อสม. ทำให้ไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลน้ำเลาลดลงในหลายรอบปี ชุมชนมีคุณถาพชีวิตที่ดีขึ้น

นางจารุวรรณ ชัยชม หัวหน้าสำนักปลัด
  • เทศบาลตำบลปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การใช้แอปพลิเคชันผ่อดีดี ไข้เลือดออก มีผลต่อการทำงานและควบคุมโรคระบาดได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งเป็นหน้าที่ ที่เทศบาลต้องทำอยู่แล้ว ทั้งนี้ใน อปท. ถ้านำแอปพลิเคชันตัวนี้ไปใช้ จะมีประโยชน์ต่อชาวบ้านมากที่สุด

คงฤทธิ์ โสดาคำแสน ประธานอาสาผ่อดีดี จังหวัดเชียงใหม่
  • เทศบาลเมืองแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ผมเป็นจิตอาสาอยู่หลายองค์กร เมื่อ 4 ปีที่่ผ่าน ผมมีโอกาสรู้จักละเข้าร่วมเป็นจิตอาสาของโครงการผ่อดีดี ซึ่งเป็นโครงการแรก ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการควบคุมป้องกันปัญหาด้านสุขภาพคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม จนนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสุขภาพหนึ่งเดียว ข้อดีคือ รู้เร็วแก้ไขเร็ว เสียหายน้อย ทำให้สังคมเกิดความสุข จิตอาสาอย่างเราก็ทำงานอย่างมีความสุข