Disable Preloader

ข่าวสารศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว (ผ่อดีดีกลาง) ได้ให้การต้อนรับทีมวิจัย นำโดย Dr. May O. Lwin ประธานและศาสตราจารย์ด้านการสื่อสารศึกษาที่ Wee Kim Wee School of Communication and Information (WKWSCI) จาก Nanyang Technological University (NTU) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยทางด้านเทคนิคที่มีชื่อเสียงทางด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีของประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 25-28 สิงหาคม 2566
โดยการพบปะดังกล่าว เป็นการทำงานร่วมกันในโครงการความร่วมมือในการพัฒนาแพลตฟอร์ม One Health แบบบูรณาการระหว่างแอปพลิเคชัน Mo-Buzz+ ของมหาวิทยาลัยนันยาง และแอปพลิเคชัน PODD ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกในพื้นที่ ณ อบต.ร้องวัวแดง อ.สันกำแพง, อบต.ห้วยทราย อ.แม่ริม และ ทต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
โดยในการศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของอาสาสมัคร อสม. เกี่ยวกับการใช้งาน Mo-Buzz+ ในแอปพลิเคชันของผ่อดีดี เพื่อจัดการเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ รวมถึงขอข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สำหรับการปรับปรุงหรือพัฒนาแอปฯ ต่อไปในอนาคต
ทั้งนี้ผ่อดีดีกลาง ขอขอบคุณทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง ประเทศสิงคโปร์ ที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับระบบผ่อดีดี และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง