Disable Preloader

ข่าวสารศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว (ผ่อดีดีกลาง) จัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ของเครือข่าย อปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี (podd PGS) ให้กับเกษตรกรที่จะขึ้นเป็นผู้ตรวจรับรองของเครือข่ายในอนาคต โดยได้มีการอบรมเรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กระบวนการตรวจรับรอง รวมไปถึงการลงพื้นที่ เพื่อสาธิตการตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์จากผู้ตรวจอาวุโส ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง