แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ผ่อดีดีกลาง

รายละเอียด
 • 03
 • ส.ค.
 • 2558
 • Time 15:08
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทดสอบการใช้ระบบและเครื่องมือดิจิทัลผ่อดีดี

ศูนย์ผ่อดีดีกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทดสอบการใช้ระบบและเครื่องมือดิจิทัลผ่อด...

รายละเอียด
 • 04
 • ต.ค.
 • 2562
 • Time 09:57
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประชุมระดมสมองการใช้ ระบบดิจิทัลผ่อดีดี /การเฝ้าระวังทางสังคม เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

ศูนย์ผ่อดีดีกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมระดมสมองการใช้ ระบบดิจิทัลผ่อดีดี /การเฝ้าระวังทางสังคม เพื่...

รายละเอียด
 • 02
 • ต.ค.
 • 2562
 • Time 09:49
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

เชียงรายเข้มกำจัดหมูเสี่ยง 200 ตัว ป้องกันหายนะทางเศรษฐกิจ

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร กำลังระบาดในประเทศเพื่อนบ้านที่ติดต่อกับไทย โปรดช่วยกันเฝ้าระวังเข้มข้น แจ้งเร็ว จัดกา...

รายละเอียด
 • 20
 • ก.ย.
 • 2562
 • Time 14:13
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

แม่ทา GEN 2

เมื่อเมืองใหญ่ไม่ได้น่าอยู่สำหรับพวกเขา ต่างคนจึงต่างเก็บกระเป๋าหอบหิ้วความฝันกลับมารดน้ำพรวนดินที่บ้านเกิด...

รายละเอียด
 • 28
 • ส.ค.
 • 2562
 • Time 09:33
 • ผ่อดีดี เครือข่ายแม่ทา

นิเทศการใช้งานระบบPODD ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง

รายละเอียด
 • Time 14:31
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประชุมวิชาการเพื่อติดตั้งและเพิ่มพูนการใช้ประโยชน์ระบบดิจิทัลเฝ้าระวังภัยพิบัติสุขภาพหนึ่งเดียว (คน สัตว์ สิ่งแวดล้อม)

โครงการผ่อดีดี (PODD) จัดประชุมวิชาการเพื่อติดตั้งและเพิ่มพูนการใช้ประโยชน์ระบบดิจิทัลเฝ้าระวังภัยพิบัติสุขภาพ...

รายละเอียด
 • Time 14:15
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

คู่มือ และปัญหาโรคในฟาร์มสุกร

แนวทางป้องกัน และรับมือ ASF ฉบับผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยและฟาร์มคอนแทรค...

รายละเอียด
 • 20
 • ก.พ.
 • 2553
 • Time 10:02
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ไข้เลือดออกกำลังระบาด

ในช่วงที่ไข้เลือดออกกำลังระบาด การควบคุมโรคยังใช้การพ่นหมอกควันเป็นส่วนใหญ่ การพ่นที่ถูกวิธี คือต้องทำการพ่นปิ...

รายละเอียด
 • 25
 • มิ.ย.
 • 2562
 • Time 14:37
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง