ข่าวสาร

นิเทศการใช้งานระบบPODD ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง

รายละเอียด
 • Time 14:31
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ประชุมวิชาการเพื่อติดตั้งและเพิ่มพูนการใช้ประโยชน์ระบบดิจิทัลเฝ้าระวังภัยพิบัติสุขภาพหนึ่งเดียว (คน สัตว์ สิ่งแวดล้อม)

โครงการผ่อดีดี (PODD) จัดประชุมวิชาการเพื่อติดตั้งและเพิ่มพูนการใช้ประโยชน์ระบบดิจิทัลเฝ้าระวังภัยพิบัติสุขภาพ...

รายละเอียด
 • Time 14:15
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

คู่มือ และปัญหาโรคในฟาร์มสุกร

แนวทางป้องกัน และรับมือ ASF ฉบับผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยและฟาร์มคอนแทรค...

รายละเอียด
 • 20
 • ก.พ.
 • 2553
 • Time 10:02
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

ไข้เลือดออกกำลังระบาด

ในช่วงที่ไข้เลือดออกกำลังระบาด การควบคุมโรคยังใช้การพ่นหมอกควันเป็นส่วนใหญ่ การพ่นที่ถูกวิธี คือต้องทำการพ่นปิ...

รายละเอียด
 • 25
 • มิ.ย.
 • 2562
 • Time 14:37
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

เรื่องเล่าของชาวผ่อดีดี

รายละเอียด
 • 19
 • มิ.ย.
 • 2562
 • Time 11:56
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

เรื่องเล่าของชาวผ่อดีดี

รายละเอียด
 • 19
 • มิ.ย.
 • 2562
 • Time 11:51
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

การประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการ การใช้ประโยชน์ระบบดิจิทัลผ่อดีดี (PODD 3.0) – แจ้งภัยเร็ว จัดการเร็ว เสริมสร้างสุขภาพชุมชน...

รายละเอียด
 • 11
 • ส.ค.
 • 2559
 • Time 16:08
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

รายงานประชุมวิชาการ

รายงานประชุมวิชาการ “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหน่ึงเดียวผ่อดีดี: ผลสําเร็จ ความท้าทาย และบทบาท...

รายละเอียด
 • Time 16:22
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง

เตือนฝนตก น้ำขัง ระวังโรคฉี่หนู เสียชีวิตแล้ว 8 ราย

สธ.เตือนประชาชน ฝนตก น้ำขัง ระวังโรคฉี่หนู! พบเสียชีวิตแล้ว 8 ราย...

รายละเอียด
 • 04
 • มิ.ย.
 • 2562
 • Time 09:24
 • ศูนย์ผ่อดีดีกลาง