Disable Preloader

ข่าวสาร"อธิบดีกรมปศุสัตว์" ออกประกาศ ชะลอนำเข้าสัตว์ปีกจากจีนอีก 90 วัน หลังไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง ยังระบาดหนัก

นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมาราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่องชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2562 ลงนามโดยอธิบดีกรมปศุสัตว์ ระบุว่า สืบเนื่องจากประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น ได้สิ้นสุดการบังคับใช้ เมื่อวันที่  7 พฤษภาคม 2562

แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีการรายงานการระบาดของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (HPAI) ในหลายพื้นที่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน เช่น ในฟาร์มสัตว์ปีก ณ มณฑล Liaoning (ซีโรไทป์ H5N1) และฟาร์มสัตว์ปีก ณ มณฑล Yunnan (ซีโรไทป์ H5N6) จากองค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) ซึ่งโรคระบาดสัตว์ชนิดดังกล่าวสามารถแพร่กระจายไปอย่างกว้างขวางได้
โดยมีสาเหตุสำคัญมาจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ป่วยหรือสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรคหรือซากของสัตว์ ซึ่งป่วยหรือตายโดยโรคระบาดดังกล่าวไปยังท้องที่ต่าง ๆ และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคระบาดสัตว์ชนิดดังกล่าวมีโอกาสแพร่กระจายเข้ามาในประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์ปีกรวมถึงสุขภาพของประชาชนในประเทศ
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 ประกอบกับมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พ.ศ. 2558 อธิบดีกรมปศุสัตว์จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
 
ข้อ 1 ให้ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีก ยกเว้น ขนสัตว์ปีกที่มาจากแหล่งผลิตที่ได้รับการตรวจรับรองจากกรมปศุสัตว์ และผ่านกระบวนการทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนก ตามที่ระบุในคำแนะนาขององค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) Terrestrial Animal Health Code หัวข้อ 10.4.22 และหัวข้อ 10.4.23 ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
 
ก. ล้างและอบแห้งที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที หรือ
ข. รมควันด้วยฟอร์มาลิน (10 % ฟอร์มาลดีไฮด์) เป็นเวลา 8 ชั่วโมง หรือ
ค. ฉายรังสีด้วยขนาด 20 กิโลเกรย์
 
ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับได้เป็นเวลาเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ที่มา ข้อมูลและรูป http://www.bangkokbiznews.com

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง