Disable Preloader

ข่าวสารศูนย์ผ่อดีดีกลาง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมการใช้ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดีของชุมชน จำนวน 2 หลักสูตร
สามารถเลือกวันอบรมได้

https://www.facebook.com/poddonehealth/photos/a.352500818259690/1360198647489897/?type=3&theater


 

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง