Disable Preloader

ข่าวสารศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้พัฒนาและขับเคลื่อนแอปพลิเคชั่นผ่อดีดีในการแจ้งเหตุเพื่อบริหารจัดการไฟป่า-ฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้พัฒนาและขับเคลื่อนแอปพลิเคชั่นผ่อดีดีในการแจ้งเหตุเพื่อบริหารจัดการไฟป่า-ฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังและรายงานจุดเกิดไฟป่าผ่านแอปพลิเคชั่นผ่อดีดีและการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบดิจิทัลผ่อดีดีตามที่ได้เปิดตัวศูนย์ฯไปเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ไปแล้วนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่นผ่อดีดี ฟีเจอร์ แจ้งจุดเกิดไฟป่า ให้กับ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป ช่วยกันรายงานผ่านแอพพลิเคชั่ผ่อดีดี ฟีเจอร์ แจ้งจุดเกิดไฟป่า แจ้งเหตุเพื่อจัดการ/ป้องกัน ไฟป่า-ฝุ่นควัน "ช่วยปอดจากฝุ่นควันช่วยกันผ่อดีดี"  รายงานผ่านApp คือช่วยเฝ้าไม่ให้เผา ร่วมด้วยช่วยกัน


 

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง