Disable Preloader

ข่าวสาร       ความสำเร็จของการนำระบบผ่อดีดีไปใช้ประโยชน์ ในเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา ขอชื่นชม เทศบาลเมืองแม่โจ้ ต. หนองหาร อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม่ ใช้ระบบผ่อดีดี ฟีเจอร์ ไฟป่าและการเผาในที่โล่ง แก้ไขปัญหาไฟป่าและไฟไหม้พื้นที่ชุมชน ดับไฟได้สำเร็จตามพิกัดที่อาสาแจ้งเหตุผ่านระบบผ่อดีดี ด้วยระยะเวลาอันสั้น และเกิดความเสียหายน้อยที่สุด

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง