Disable Preloader

ข่าวสารเชียงใหม่ ชวนโหลดแอปพลิเคชัน PODD แจ้งการเกิดเหตุไฟป่า

สพ.ญ.สกุลรัตน์ ปัทมแก้ว ผู้จัดการโครงการผ่อดีดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว หรือศูนย์ผ่อดีดีกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันผ่อดีดี ให้เป็นระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน โดยใช้เครื่องมือดิจิทัลและการมีส่วนร่วมของคนชุมชน เน้นการตรวจจับเหตุผิดปกติหรือสัญญาณของการเกิดโรคระบาด ทั้งในคนสัตว์และสิ่งแวดล้อม รวมถึงฝุ่นควันไฟป่า ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถตรวจจับและแจ้งให้กับผู้ที่ปฏิบัติงาน สามารถมาระงับเหตุได้อย่างรวดเร็ว โดยจะได้รับการติดตามเหตุโดยอัตโนมัติจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำเภอ

        สำหรับแอปพลิเคชันผ่อดีดี ในการเฝ้าระวังฝุ่นควันไฟป่าสามารถใช้ได้ในทุกพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ จากการพัฒนาในในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีการติดตั้งระบบแอปพลิเคชันผ่อดีดีในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 150 แห่ง มีอาสาผ่อดีดีกว่า 8,000 คน หากมีการแจ้งเหตุมา แอปพลิเคชันจะสามารถระบุพื้นที่เกิดเหตุอัตโนมัต ซึ่งการแจ้งเตือนจะถูกส่งไปยังองค์กรปกครองปกครองในพื้นที่ พร้อมแสดงผลผ่านแผงตรวจติดตามระบบ

        ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ ร่วมเป็นอาสาผ่อดีดี รายงานเหตุฝุ่นควันไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านการดาวน์โหลด Application ผ่อดีดี (PODD) โดยค้นหาชื่อ PODD ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งในระบบแอนดรอย และระบบ ios เพื่อช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และช่วยกันทำความดี โดยใช้เครื่องมือที่สามารถแจ้งให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานเข้ามาระงับเหตุและแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม
ผู้เรียบเรียง : นนทพร แก้วกา
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200113143828339

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง