Disable Preloader

ข่าวสารความสำเร็จของการนำระบบผ่อดีดีไปใช้ประโยชน์ ในเดือนกรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ขอชื่นชม องค์การบริหารส่วนตําบลโนนสะอาด อ.แวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น และองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา สามารถควบคุมเหตุสำเร็จตามพิกัดที่อาสาแจ้งผ่านระบบผ่อดีดีด้วยระยะเวลาอันสั้น ทำให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด
 

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง