Disable Preloader

ข่าวสารความสำเร็จของการนำระบบผ่อดีดีไปใช้ประโยชน์ ในเดือนสิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ขอชื่นชม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง อำเภอแม่สรวย จ.เชียงราย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร สามารถควบคุมเหตุสำเร็จตามพิกัดที่อาสาแจ้งผ่านระบบผ่อดีดีด้วยระยะเวลาอันสั้น ทำให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด
 

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง