Disable Preloader

ข่าวสาร         ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว (ศูนย์ผ่อดีดีกลาง)  จัดฝึกอบรมผู้ตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ PGS ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี รุ่นที่ 1 รอบที่ 1 เมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้มีผู้เข้าอบรมที่เป็นเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ อปท. เข้าร่วมราว 20 คน ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายกกนกศักดิ์ ดวงแก้วเรือน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา ในการกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม ด้านผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว รศ.ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ ร่วมต้อนรับและบรรยายกิจกรรมเครือข่าย อปท.กับกิจกรรมอาหารปลอดภัยจากไร่นาถึงร้านอาหารสู่เป้าหมายชุมชนอยู่ดีมีสุข การฝึกอบรมครั้งนี้ได้วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์จินตนา อินทรมงคล มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย ที่ให้ความรู้ในเรื่องหลักการและแนวปฏิบัติ PGS อีกทั้งใจความสำคัญของมาตรฐานพืชอินทรีย์ น.สพ.ธนบดี รอดสม ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพอาหารสัตว์อุตสาหกรรม กรมปศุสัตว์ ให้ความรู้หลักและวิธีการตรวจรับรองคุณภาพการผลิตตามระบบสากลต่างๆ และ ทีมแม่ทา เครือข่ายผู้ผลิตเกษตรกรยั่งยืน เชียงใหม่ สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนแม่ทา จำกัด และ สหกรณ์กรีนเนท จำกัด ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ถ่ายทอดเทคนิคการขับเคลื่อนกลุ่ม เรียนรู้จากประสบการณ์ของชุมชนแม่ทา และได้ฝึกปฏิบัติ ตรวจ ประเมินแปลงผลิต เพื่อพัฒนาและรับรองคุณภาพด้วย
Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง