Disable Preloader

ข่าวสารภัยพิบัติจากโรคในสัตว์ป่า โดยเฉพาะค้างคาวอพยพ(หนีไฟ) เป็นการเสนอเกี่ยวกับ pandemic threats ที่ดีมาก และหนึ่งในหนทาง ที่จะป้องกันและบรรเทาปัญหาใหญ่จาก โรค ระบาดข้ามทวีปอุบัติใหม่ ที่ยังจะเป็นหายนภัยคุกคามมนุษย์อยู่ต่อไปคือความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมเฝ้าระวังโรค เช่น ที่ศูนย์ผ่อดีดีกลาง (PODD Centre)ทำอยู่ (นาทีที่16.55)

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง