Disable Preloader

ข่าวสารศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีและชื่นชม รองศาสตราจารย์ ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ
ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว
ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาด้านการเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก
กรมปศุสัตว์

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง