Disable Preloader

ข่าวสารศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี จัดประชุมเชิงวิชาการเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี การปฏิบัติทางปศุสัตว์ปลอดภัยและอินทรีย์ และการใช้งานเครื่องมือแอปพลิเคชันฟาร์มอารมณ์ดี และการดำเนินงานระบบเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS) และจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมกะเหรี่ยงร่าเริง โรงแรม เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท จ.เชียงใหม่ วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564
 

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง