Disable Preloader

ข่าวสารตัวแทนจากศูนย์ผ่อดีดีกลาง สพ.ญ.สกุลรัตน์ ปัทมแก้ว ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและกิจการพิเศษ ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ(MOU) เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังและตอบโต้ความเสี่ยงเพิ่มความรอบรู้สุขภาพในภาวะวิกฤตฝุ่นควันที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 1 จัดโดยศูนย์อนามัยที่1 เชียงใหม่ กรมอนามัย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง