Disable Preloader

ข่าวสาร      ศูนย์ผ่อดีดีกลางร่วมกับเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี จัดกิจกรรมตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS) ของเครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี และประชุมคณะทบทวน เครือข่ายอปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS)  ระหว่างวันที่วันที่ 22-23 มีนาคม 2564 ณ อบต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่


Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง