Disable Preloader

ข่าวสารทีมงานศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย น.สพ.เอกชัย ลัยยะ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร ในหัวข้อ การวิเคราะห์ปัญหาด้านการบริการ และการพัฒนาภารกิจด้านการบริการของโรงพยาบาล ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ เทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565
.
และในช่วงบ่าย ได้เข้าอบรม care giver เพื่อสอนการลงทะเบียนและใช้งานแอปพลิเคชัน PODD LTC ระบบดูและผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ณ ศูนย์กัลยาณมิตรสุข ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง