Disable Preloader

ข่าวสารทีมงานศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรผู้ตรวจฯ รับรองเกษตรอินทรีย์พีจีเอส (PGS) ของเครือข่ายอปท. อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี (กลุ่มผลผลิตพืชผัก) ณ ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2565
.
โดยในวันแรกเป็นการกล่าวถึงระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การแนะนำและฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือดิจิทัล podd PGS มีการทำแบบทำสอบ Pre-Test รวมถึงสรุปเนื้อหา ข้อแนะนำ ทฤษฎีและหลักการ
.
ในวันที่สองเป็นการกล่าวถึงเทคนิคและวิธีในการขับเคลื่อนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ วิธีการตรวจรับรองทุกขั้นตอน เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจแปลงในพื้นที่จริง ในภาคบ่ายได้มีการลงตรวจแปลงของกลุ่มเกษตรกรตำบลแม่ทาที่เข้าร่วมการตรวจรับรองจำนวนทั้งหมด 9 แปลง
.
และในวันที่สามเป็นการรายงานผลการตรวจประเมิน พูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจ ชี้แนะ และแก้ไข รวมถึงมีการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรของเครือข่าย อปท.อาหารปลอดภัยดาวผ่อดีดี
.
ทั้งนี้ทีมงานศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว ขอขอบคุณผู้ตรวจที่เข้ารับการฝึกอบรมจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง จังหวัดน่าน และองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และขอบคุณกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ทาออร์แกนิคที่ได้ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยาย รวมถึงเป็นพื้นที่หลักในการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้แก่เกษตรกรTags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง