Disable Preloader

ข่าวสารประกาศเครือข่ายฯ เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษา และผู้ตรวจประเมินคุณภาพการผลิต เพื่อรับรองเกษตรอินทรีย์ PGS

ประกาศเพิ่มเติม ณ วันที่ 22 ก.ค. 2564


ประกาศเพิ่มเติม ณ วันที่ 9 ธ.ค. 2565


*****  เพิ่มเติม ณ วันที่ 27 ก.ค. 2564 **********  เพิ่มเติม ณ วันที่ 9 ธ.ค. 2565 *****

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง