Disable Preloader

ข่าวสารศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว จัดงานอบรมเจ้าหน้าที่อปท.ใช้งานระบบผ่อดีดีประจำเดือนตุลาคม เมื่อวันที่ 20-21 ตุลาคม 2565 โดยมีอปท.เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน 4 อปท. ได้แก่ เทศบาลตำบลแม่โป่ง จังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลตำบลหัวดง จังหวัดพิจิตร เทศบาลตำบลเวียงตาล จังหวัดลำปาง และเทศบาลตำบลเมืองบางขลัง จังหวัดสุโขทัย
กิจกรรมในวันแรกเป็นการอบรมแนะนำระบบผ่อดีดี การลงทะเบียนและการแจ้งเหตุผ่านแอปพลิเคชันไลน์ podd report รวมถึงแนะนำฟีเจอร์ใหม่ "แจ้งเหตุงานบริการสาธารณะ" และ "ระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง หรือ PODD LTC" และในช่วงบ่ายเป็นการสอนการตั้งค่าการใช้งานแดชบอร์ดแก่เจ้าหน้าที่อปท.
ในวันที่สองเป็นกิจกรรมอบรมอาสาสมัคร เพื่อฝึกปฏิบัติการแจ้งเหตุผ่านแอปพลิเคชันไลน์ podd report และแนะนำฟีเจอร์ใหม่ให้แก่อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่อปท. ณ เทศบาลตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครได้ให้ความร่วมมือในกิจกรรมเป็นอย่างดี พร้อมทั้งสนใจนำฟีเจอร์นับลูกน้ำยุงลายรายหมู่บ้านไปปรับใช้กับกลุ่มอสม. ในพื้นที่ ต่อไป

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง