Disable Preloader

ข่าวสารทีมงานศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 โดยได้มีการจัดโปรแกรมเรียนรู้การใช้ระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (podd LTC) ให้กับ Care Giver หรือผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีสภาวะพึ่งพิง รวมถึงทาง อบต. ดอนแก้ว ได้มีการวางแผนนำระบบไปใช้ สำหรับติดตามสภาวะสุขภาพและติดตามกิจกรรมที่ได้ดำเนินการกับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ทั้งนี้ได้มีการฝึกซ้อมการใช้งานฟีเจอร์ โดยมีการกรอกข้อมูลส่วนของประวัติ และบันทึกการตรวจเยี่ยม เพื่อบันทึกลงในระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง ซึ่งระบบจะประมวลผลส่งแบบฟอร์มให้เจ้าหน้าที่ เพื่อส่งมอบให้กับ Care Manager หรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแล Care Giver ได้ใช้ประโยชน์ต่อไป


 

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง