Disable Preloader

ข่าวสารศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว ได้รับเชิญเป็นวิทยากรใน "โครงการเครือข่ายตำบลปลอดภัย-ของขวัญจากท้องถิ่นไทยให้ชาวโลก" การสร้างเครือข่ายใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มของชุมชน "ผ่อดีดี" สร้างความมั่นคงปลอดภัยในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน อ.นาแก จ.นครพนม ซึ่งมีอปท.เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 15 อปท. โดยมีนายบัญชา ศรีชาหลวง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง