Disable Preloader

ข่าวสารศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว จัดกิจกรรมการตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการนวัตกรรม "ระบบดิจิทัลเพื่อรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) สำหรับชุมชน" จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ณ ศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้ ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2566
ในกิจกรรมมีการตรวจรับรองแปลงเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรทั้งหมด 21 แปลง โดยทีมผู้ตรวจฯ ฝึกหัดจะได้เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการตรวจรับรองจากผู้ตรวจฯอาวุโสของเครือข่าย เพื่อฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง ในการขึ้นเป็นผู้ตรวจฯอาวุโสต่อไป

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง