Disable Preloader

ข่าวสารทีมงานศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมการใช้งานระบบดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง (PODD LTC) โดยมีการสอนบันทึกข้อมูลผู้สูงอายุ การตรวจเยี่ยมติดตามและรายงานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมถึงการดูประวัติสุขภาพย้อนหลังของผู้สูงอายุ ให้แก่ Care Giver และเจ้าหน้าที่ อบต.กองแขก ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566

 

Tags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง