Disable Preloader

ข่าวสารทีมงานศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียว นำโดย รศ.ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ ผู้อำนวยการศูนย์ผ่อดีดีกลาง ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้โจ้โก้ อ.ภูเพียง จ.น่าน และทีมงานแม่ทาออร์แกนิค จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลโครงการระบบดิจิทัลเพื่อรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) สำหรับชุมชน "บทเรียนและอนาคตการขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์/อาหารปลอดภัยน่านและเครือข่าย" ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการนวัตกรรม "ระบบดิจิทัลเพื่อรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) สำหรับชุมชน" จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 20 ราย เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
ในการประชุมได้มีการชี้แจงผลการดำเนินงานโครงการ NIA-podd PGS ในระยะเวลา 1 ปี และถอดบทเรียนของจังหวัดน่านกับการเข้าสู่อินทรีย์ โดยเกษตรกรได้มีการพูดคุยถึงปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะ และได้มีกำหนดกฎ กติกา ข้อปฏิบัติในการทำเกษตรอินทรีย์ โครงสร้างกลุ่มเกษตรกร และบทบาทหน้าที่ร่วมกัน
ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรตำบลเมืองจัง ได้วางแผนนัดหมายการประชุมในครั้งถัดไป เพื่อวางแผนการผลิต การตลาด รวมถึงกำหนดกิจกรรมที่จะทำร่วมกันในรายไตรมาส โดยผ่อดีดีกลางหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กลุ่มเกษตรกรตำบลเมืองจัง จะสามารถขับเคลื่อนการทำเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ในจังหวัดน่านได้อย่างเข้มแข็งยั่งยืน และพร้อมที่จะให้การสนับสนุน รวมถึงพัฒนาระบบดิจิทัล podd PGS เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ต่อไปTags: ผ่อดีดี,PODD,พีโอดีดี,ศูนย์ผ่อดีดีกลาง